Spring naar hoofd-inhoud

Wat is de procedure?

Het plan moet elk jaar op 31 maart opgesteld zijn. De eerste deadline wordt dus maart 2023. Voorafgaand heeft er eerst intern sociaal overleg plaats.

Minstens 15 dagen voor de vergadering plaatsvindt waarop dit wordt besproken, leg je het plan voor aan de ondernemingsraad, of bij ontstentenis daarvan, aan de vakbondsafvaardiging. Deze organen formuleren hun advies uiterlijk tegen 15 maart. 

Als er geen ondernemingsraad en vakbondsafvaardiging is, dan legt de werkgever het opleidingsplan voor aan de werknemers, eveneens ten laatste op 15 maart.

Binnen de maand na inwerkingtreding van het plan moet de werkgever een afschrift elektronisch bezorgen aan een ambtenaar, die nog bij koninklijk besluit zal bepaald worden. Echter, momenteel is de bevoegde ambtenaar nog niet aangeduid en zijn de nadere regels en voorwaarden nog niet vastgesteld. In afwachting van deze regels wordt het opleidingsplan in de onderneming bewaard. Werknemers en hun vertegenwoordigers kunnen het plan raadplegen op aanvraag.